TOFAŞ ÇEVRE YÖNETİMİ RAPORU

Tofaş, WCM enerji yönetim metodolojisi kapsamında, 2015 yılında toplam 90 adet enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. 2014 yılının son çeyreğinde devreye aldığı diğer projeler ile birlikte, 2015 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 168 adede ulaşmıştır.

Bu projeler sayesinde toplam 71.010 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 6225 ton CO2 azaltımı sağlanmıştır.Yapılan makro enerji verimliliği projelerinden bazıları:
• Solar Wall Teknolojisi ile proses ısıtma projesi
• Free Cooling projesi
• Boya Müdürlüğü Led aydınlatma uygulamaları
• Montaj su testi kabin enerji verimlilik çalışmaları
• Gövde Smart Otomasyon Projeleri
• Basınçlı hava hatlarında lokalizasyon metodu ile kayıp azaltma projeleri
• Boya astar kabin sabit enerji tüketimlerinin değişken tüketime dönüşümü
• Kabin ızgaraları teflon kaplama projesi
• Eisenmann ısıtma havuz eşanjörleri kapasite artışı
• Verimli elektrik motor ve sürücü projeleri
• Çeşitli izolasyon projeleri

TOFAŞ’ ta uçucu organik karbon hava emisyonlarını azaltmak için, nitrothrem uygulaması başlatılmıştır. Kısa sürede yaygınlaştırılması için çalışmaları devam eden bu sistemde geleneksel boya uygulama methodolojilerinden farklı olarak; boya taşıyıcısı hava yerine, havadan ayrıştırılan saf azot gazı kullanılmaktadır. Azot moleküler olarak, hava içerisinde bulunan diğer gazlardan daha hızlı ve yapısal olarak daha küçük olduğu için, boyayı küçük moleküller olarak hızlı bir şekilde (kinetik enerjide kayıp yaşatmadan) araç üzerine taşımaktadır. Bu hem transfer verimliliğini arttırmakta, hem de boyanın yüzeye yayılımını arttırarak kalite seviyesinde fark yaratmaktadır.
Tofaş Boya Üretim Müdürlüğü bünyesinde devreye alınan Solarwall® Teknolojisi ile Proses Havası Isıtma Projesi, güneş enerjisinden faydalanılarak ısıtılan havanın, direk olarak üretim proseslerinde kullanılması prensibine dayanmaktadır. Otomotiv sektöründe, güneşten elde edilen sıcak havanın proseste kullanımı konusunda öncü özelliği taşıyan bu yenilenebilir enerji projesinde, kullanıldığı proseste yılda %35 enerji tasarrufu sağlanmakta, 2181 GJ/yıl doğalgaz karşılığı güneş enerjisinden sıcak hava üretilirken, 122 ton/yıl eşdeğer sera gazı azaltılmaktadır.
Tüm yeraltı depolama tankları çevresel risklere karşı güvenli hale getirilmiş ve kimyasal stoklama kapasiteleri azaltılmıştır.
2015 yılında üretim süreçlerinde oluşan endüstriyel atıkların %100’ü malzeme geri kazanımı için ve çimento sektöründe hammadde ve enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Bu sayede önemli bir adım gerçekleştirilerek, sıfır atık bertarafı (landfill) hedefine ulaşılmıştır.

Prosedürler ve Sorumluluk Yapısı
TOFAŞ’ ta kalite, çevre, enerji ve iş güvenliği yönetim sistemleri, TOFAŞ Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında uygulanmaktadır. Çevre ve enerji ile ilgili yapı, sorumluluklar ve prosedürler TOFAŞ Entegre El Kitabında tanımlanmıştır. Söz konusu el kitabı sürekli iyileştirme anlayışı ile yıl içinde edinilen tecrübeler ışığında her yıl revizyon için gözden geçirilir.

Tüm departman yöneticileri sorumluluk alanlarında entegre el kitabında tarif edilmiş çevre politikası ve çevre prosedürlerinin uygulanmasından sorumludur.

Çevre politika ve prosedürlerinin uygulanmasında ve birim içerisinde yayılımının sağlanmasında departman çevre ve enerji rehberleri görev alır. Tüm çevre ve enerji rehberleri aylık Çevre ve Enerji Kurulu toplantılarına katılarak politikaların departman içerisinde yayılımını ve eğitim faaliyetlerini düzenler.

Endüstriyel Operasyonlar Direktörü, Yönetim Temsilcisi görevini yürütür. Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürü, çevre ve enerji yönetim sistemlerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur ve iç ve dış denetimleri organize ederek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlar.

Çevre Denetimleri, Raporlama ve Gözden Geçirme
Çevre ve enerji ile ilgili anahtar performans göstergeleri SAD (Standard Aggregation Data) ve EMT (Energy Monitoring and Targeting) programları yoluyla FIAT merkez çevre ve enerji birimlerine raporlanır.
Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Müdürlüğü ve diğer Müdürlüklerde bulunan çevre ve enerji rehberleri çevresel verilerin günlük, haftalık ve aylık dönemlerle izlenmesi ve raporlanmasından sorumludur.

Yönetimin gözden geçirme toplantılarında, iç ve dış denetim sonuçlarının yanı sıra çevre ve enerji politikasının yeterliliği ve etkinliği, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilme performansı, yasal ve diğer şartlara uyum, acil durumlara hazırlık ve müdahale konuları gözden geçirilir.

Her yıl tüm departmanlar, ISO 14001 ve ISO 50001 Standartlarına uygun olarak iç/dış denetime tabi tutulur. Denetimler sonrası elde edilen sonuçlar ve varsa saptanan uygunsuzluklar yönetimin gözden geçirme toplantılarında ele alınır.

2015 yılında gerçekleştirilen ISO 14001 ve ISO 50001 belgelendirme denetimleri sıfır uygunsuzluk ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

Tofaş’ın çevre ve enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara tam uyumu gerek yasal otoriteler ve gerekse ana hissedarlarımız olan Koç Holding ve FIAT tarafından her yıl denetlenir. Bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir önemli (majör) uygunsuzluk tespit edilmemiştir ve bugüne kadar verilmiş herhangi bir çevresel içerikli cezai yaptırım yoktur. Son 20 yıl içerisinde faaliyet alanlarımızda çevresel kirlenmeye neden olabilecek herhangi bir sızıntı, kontrolsüz boşaltım veya çevresel kaza yoktur.